Obchodné a dodacie podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.nyx.sk
Valová  Mária - NOX, Jedlíkova 1/18, 010 15 ŽILINA, Slovenská republika, IČO:34937412, DIČ:1026500156
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu na stránkach  www.nyx.sk
Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.nyx.sk je:
Valová Mária  - NOX, IČO:  34937412, DIČ: 1026500156
Korenšpondenčná adresa:  Valová Mária - NOX, Jedlíkova 1, 010 15 Žilina
Tel. kontakt: 0907 377 099
E-mail: info@detektory-nox.sk 
Číslo živnostenského registra: 511-19322Okresný úrad Žilina

 

2. Objednávka tovaru

a) Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.nyx.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom alebo telefonicky. Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná.

b) Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za mernú jednotku tovaru a cena celkom, cena za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho:

fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia

právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ a IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

c) Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky (pri potvrdení oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii).

d) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

 

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-ich kalendárnych dní.

 

4. Dodacie a platobné podmienky

a) Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho tak, ako bolo uvedené v čase jej potvrdenia v dohodnutej cene. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov::

bezhotovostnou platbou vopred –  bankovým prevodom na účet predávajúceho (variabilný symbol = číslo objednávky)

službou dobierka, alebo platbou pri osobnom prevzatí tovaru

b) Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. Expedícia objednaného tovaru s uvedenou dostupnosťou „skladom” je realizovaná v čo najkratšom termíne, obvykle v ten istý, alebo nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky, alebo pripísania sumy na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby. V prípade tovaru s uvedenou dostupnosťou „na objednávku” je tovar expedovaný okamžite ako je k dispozícii.

c) Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci ho bude kontaktovať a navrhne ďalší postup – rozdelenie objednávky (dodanie tovaru, ktorý je na sklade bez čakania na ostatný tovar), alebo čakanie na kompletizáciu objednávky až do momentu, kedy bude všetok objednaný tovar dostupný na sklade predávajúceho.

d) Vo výnimočných prípadoch, najmä pri väčších objednávkach, môže byť skutočná expedičná lehota dlhšia ako je uvedená, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať a navrhne postup plnenia objednávky.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy.

e) Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú cenu. Miesto odberu ( resp. zaslania tovaru) je stanovené v objednávke kupujúceho. Za vybavenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto.

f)  Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci, okrem prípadov osobného prevzatia tovaru kupujúcim u predajcu (po predchádzajúcej dohode). Predávajúci zabezpečí prepravu po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sú účtované podľa zvoleného spôsobu doručenia.

g) Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad.

h) Tovar objednaný zákazníkom s fakturačnou adresou na Slovensku je fakturovaný výhradne v mene Euro za sumy, ktoré sú v tejto mene zobrazované pri danom produkte.

i) Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné vrátane DPH.

j) Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov::

bezhotovostnou platbou vopred –  bankovým prevodom na účet predávajúceho (variabilný symbol = číslo objednávky)

službou dobierka, alebo platbou pri osobnom prevzatí tovaru

k) Cena za prepravné, poštovné a balné

Cena dopravy je vypočítavaná na základe celkovej sumy objednávky, ceny zásielky, váhy, poistenia, vzdialenosti a prepravných nákladov.

l)  V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri doručení ani počas úložnej doby u prepravcu a tovar bude odoslaný naspäť na adresu predávajúceho,bude to považované za porušenie zmluvy a predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. Táto suma zahŕňa náklady predávajúceho na prípravu, expedíciu a prepravné náklady (poštovné, doprava, balné...) a kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu a to do 14 dní od dňa dodania tovaru a jeho neprevzatia kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude odoslaný naspäť na adresu predávajúceho a kupujúci   požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia.

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty prípadne iným prepravcom. Po dohode je možné prevziať tovar osobne vo vzorkovej predajni v Žiline, alebo dohodnúť inú formu dodania.

5. Cena za prepravné, poštovné a balné

Cena dopravy je vypočítavaná na základe celkovej sumy objednávky, ceny zásielky, váhy, poistenia, vzdialenosti a prepravných nákladov. Doprava zadarmo sa týka výhradne zásielok v rámci Slovenskej a Českej republiky ak nie je na stránkach uvedené inak.

Dodanie tovaru kupujúcemu bude realizované v najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho – zvyčajne od 2 do 10 pracovných dní od prijatia objednávky, alebo pripísania sumy na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby.

 

6. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

a) V zmysle platných zákonov, má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup). Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak zásielka obsahuje audiovizuálne diela, napr. DVD – kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak DVD rozbalil

b) Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e-mailom, telefonicky alebo osobne  a zároveň mu zašle resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

c) Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.).  V prípade, že je vrátený tovar v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu ako aj  vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar). Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou) na adresu sídla predávajúceho doporučene (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý!

d) V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.


FORMULÁR PRE VRÁTENIE/VÝMENU TOVARU (kliknite)

 

7. Záručné podmienky a záručná doba

a) Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar vrátane požadovaných dokladov (kópia dokladu o kúpe detailný popis závady). Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby na tovare a boli vynaložené skutočne a účelne. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať a bezodkladne to oznámiť predávajúcemu.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom vnútornom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.
Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

- preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa

- v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja

- ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné      výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru

- ak bola plomba poškodená v prípade že  ju zariadenie obsahuje

- pri pozmenení alebo odstránení výrobného čísla

- ak vada vznikla bežným opotrebením

- pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty

- pri živelných katastrofách

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

e) Je nutné vypísať reklamačný formulár v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu.

f )  Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

 

8. Reklamácia a jej uplatnenie

a)  Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

b)  V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

c)  Odstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d)  Neodstrániteľné poškodenie:
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci má právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny. V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

e)  Uplatnenie reklamácie:
Ak kupujúci zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

Kupujúci odošle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom).

f)  Vybavenie reklamácie:
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci ako spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

  

9. Ochrana osobných údajov

a) Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

b) Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom prepravcu. Registráciou súhlasíte s možnosťou zasielania informácií o novinkách, alebo zasielaním iných marketingových informácií od predávajúceho.

 

10. Alternatívne riešenie sporu

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 

 

 

HORE