Aktualizácia

The LEGEND

r

Dôležité

Operačné systémy: Windows, MacOS

Ak narazíte na problémy s otváraním inštalačného súboru, vypnite všetky antivírusové programy na vašom PC.
Najnovšia aktualizácia zahŕňa všetky predchádzajúce aktualizácie.

PO AKTUALIZÁCII VRÁŤTE ZARIADENIE SPÄŤ NA VÝROBNÉ NASTAVENIE!

Stiahnuť: Nástroj na aktualizáciu detektora kovov The Legend (Windows)

obsahuje systémový softvér V1.15 – V1.13 – V1.11 – V1.09 – V1.07 – V1.05

Stiahnuť: Nástroj na aktualizáciu detektora kovov The Legend (macOS)

zahŕňa systémový softvér V1.15 – V1.13 – V1.11 – V1.09 – V1.07 – V1.05

PRE POUŽÍVATEĽOV WINDOWS 7:

Ak ste si istí, že ste pripojení na internet, ale zobrazuje sa vám nasledujúce chybové hlásenie: „Žiadny prístup na internet!…“, stiahnite si súbor nižšie.

Stiahnuť: Nástroj na aktualizáciu detektora kovov The Legend (Windows 7)

obsahuje systémový softvér V1.15 – V1.13 – V1.11 – V1.09 – V1.07 – V1.05


Systémový softvér V1.15 (2024.05.14)

Vykonané aktualizácie:

1. Bola pridaná funkcia Deep Target Identification (dt).

Táto funkcia umožňuje detegovať neželezné hlboké ciele, ktoré sú maskované alebo detegované ako železo (železné), ako neželezné.

Ak chcete získať prístup k tejto funkcii, vyberte nastavenie Rýchlosti obnovy a stlačte tlačidlo. Pri navigácii pomocou pravého a ľavého tlačidla sa na pravej strane obrazovky objavia písmená „dt“. Pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-) môžete zmeniť hodnotu nastavenia dt medzi 1-6. Keď je na 0, táto funkcia je vypnutá. Keď zvýšite hodnotu, stabilita zariadenia sa môže znížiť. Túto funkciu je možné použiť vo všetkých režimoch s viacfrekvenčnými aj jednotlivými frekvenciami.

2. Bol pridaný režim Beast.

Veľmi hlboké ciele môžu mať hodnoty blízke okolitej pôde, a preto ich nemožno zistiť. Režim Beast vám umožňuje odhaliť ciele v hĺbkach, ktoré nedosiahnete v iných režimoch.

Tento režim resetuje vyváženie zeme, čo umožňuje detekciu hlbokých mincí a veľkých hmôt detektorom.

V tomto režime však ciele v hraničných hĺbkach nemusia poskytnúť ID hodnotu alebo ich ID môže byť nestabilné.

Ak chcete použiť túto funkciu, jednoducho stlačte tlačidlo frekvencie v režime zlatého poľa. Režim Beast je na obrazovke označený písmenami „bE“ pod multifrekvenčným symbolom M.

3. Funkcia druhotného vyváženia zeme pridaná v režime Beast.

Vzhľadom na svoju konfiguráciu môže režim Beast spôsobiť, že zariadenie bude vysielať falošné signály o zmenách zeme a mineralizovaných/horúcich horninách.

To môže spôsobiť nepohodlie používateľovi počas detekcie. Režim Beast ponúka používateľom funkciu druhotného vyváženia zeme na prekonanie mineralizovaných/horúcich skál, červených tehál a iných zemných zmien v okolitom prostredí, ktoré majú iné vlastnosti ako pôda, ktorá bola vyvážená zemou. S druhým vyvážením, v závislosti od vlastností horúcej horniny alebo tehly, možno v niektorých prípadoch dosiahnuť úplné ticho nad týmito falošnými cieľmi. V iných prípadoch môže byť počuť prerušovaný signál. Prerušované zvuky naznačujú, že detekovaný cieľ je mineralizovaná/horúca hornina.

Ak chcete použiť túto funkciu, stlačte tlačidlo vyváženie zeme, čím získate prístup k nastaveniu. Potom aktivujte funkciu druhotné vyváženie zeme (2nd ground balance) stlačením tlačidla Frekvencií. Keď je táto funkcia aktivovaná, na obrazovke sa nad písmenami Gb zobrazí číslo „2“. Druhé vyváženie zeme môžete vykonať stlačením tlačidla pinpoint. Keď je zvolený režim Beast, 1. a 2. zemné vyváženie je možné vykonať len automaticky. Manuálne vyváženie zeme nie je možné. Opätovným stlačením tlačidla frekvencií môžete prepnúť z druhotného vyvženia zeme na prvé.

4. Schopnosť resetovať 1. a 2. nastavenie vyváženia zeme v režime Beast.

Keď je zvolený režim Beast, hodnota vyváženia zeme sa resetuje vstupom do ponuky vyváženia zeme a dlhým stlačením tlačidla nahor. Keď tlačidlo podržíte, na obrazovke sa zobrazí animácia. Ak chcete resetovať hodnotu druhotného vyváženia zeme, najprv funckiu aktivujte. Vynulujete ju opätovným stlačením tlačidla nahor.

5. Boli vykonané aktualizácie v ponuke Ground Balance (Vyváženie zeme).

a. Pri výbere medzi FerroCheck (FC) a Mineralization Indicator (GI) sa indikátory „FC“ alebo „GI“ zobrazené na pravej strane obrazovky presunuli doľava.
b. Indikátory „FC“ alebo „GI“, ktoré zostanú na obrazovke až do opustenia ponuky, sa z obrazovky po 2 sekundách automaticky vymažú.
c. Keď je aktivovaná funkcia sledovania (tracking), na obrazovke bliká aktuálne nastavená úroveň vyváženia zeme. V režime Beast, keď je aktivované druhotné vyváženie zeme, zatiaľ čo je zapnutá funkcia sledovania, úroveň vyváženia zeme sa bude zobrazovať stabilne (bez blikania), aby sa predišlo zmätku.

6. Funkcia “Iron Rejection” v režime Beast.

Režim Beast, podobne ako režim Zlaté pole, vytvára signály pre neželezné aj železné ciele zmenou frekvencie zvuku podľa sily prijímaného signálu. Aby bolo možné rozlíšiť železné ciele, najmä tie, ktoré sú bližšie k povrchu, v závislosti od sily signálu prijatého zo železného cieľa, zariadenie vydáva nižší tón ako neželezné ciele, pričom frekvencia sa mení podľa sily signálu.

Ak chcete získať prístup k tejto funkcii, vyberte nastavenie Rýchlosť obnovy a stlačte tlačidlo. Na pravej strane obrazovky sa zobrazia písmená „Ir“. Pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-) môžete zmeniť hodnotu nastavenia “Ir” medzi 1-5. Keď je na 0, táto funkcia je vypnutá. Keď sa hodnota zvýši, zvyšuje sa pravdepodobnosť generovania železného tónu pre hlboké neželezné ciele.

7. Vykonali sa všeobecné vylepšenia.


Systémový softvér V1.13 (2023.10.16)

Vykonané aktualizácie:
Táto aktualizácia umožňuje jednoduché prepínanie pripojenia Bluetooth slúchadiel medzi AccuPOINT a The Legend a lepšiu kompatibilitu s vašimi zariadeniami.


Systémový softvér V1.11 (2023.03.01)

Vykonané aktualizácie:
1. Do nastavenia Iron Filter (IF) v režimoch Park, Field a Goldfield bola pridaná nová úroveň „0“. Okrem toho bola pridaná nová úroveň 9 do nastavenia Iron Filter (IF).
Na úrovniach 1-8 nenastala žiadna zmena. Úroveň 9 bude užitočná, keď sa pokúsite rozlíšiť niektoré nechcené stredné vodiče, ako sú náboje do brokovníc, ako železo.

2. Nastavenie podsvietenia bolo prekonfigurované nasledovne:
Úrovne nastavenia podsvietenia boli zvýšené na 6 z 5. Úrovne 1-5 vo verzii softvéru 1.09 sa teraz rovnajú 2-6 v tejto verzii. Úroveň 1 v tejto verzii je teraz znížená úroveň.

3. Automatické nastavenie podsvietenia bolo prekonfigurované tak, aby fungovalo takto:
a) Keď bolo automatické nastavenie podsvietenia zapnuté, automatické podsvietenie sa neaktivovalo, keď bolo stlačené tlačidlo pre zapnutie sledovania na obrazovke vyváženia zeme. Toto bolo teraz aktualizované.
b) Keď bolo zapnuté automatické nastavenie podsvietenia, podsvietenie sa vypínalo, keď opustíte ponuku Nastavenia. Toto bolo teraz aktualizované tak, aby sa podsvietenie vypínalo v rámci normálneho časového limitu.
c) Keď bolo zapnuté automatické nastavenie podsvietenia, automatické podsvietenie sa neaktivovalo, keď sa stlačilo presné tlačidlo v rozlišovacom vzore notch. Toto bolo teraz aktualizované.
d) V režime automatické vyváženie zeme bude automatické podsvietenie svietiť, kým sa nedokončí vyváženie zeme.

4. Multifrekvencia M3 v režime PARK bola aktualizovaná, aby sa zabránilo maskovaniu mincí hliníkovou fóliou.

5. Bolo pridané nastavenie odmietnutia uzáveru fľaše.
Keď je zariadenie v multifrekvenčnom režime, vyberte nastavenie rýchlosti obnovenia ​​a stlačte tlačidlo. Pri navigácii pomocou pravého a ľavého tlačidla uvidíte na pravej strane obrazovky písmená „bC“. Hodnotu bC môžete nastaviť medzi 1-8 pomocou tlačidiel + a –. Keď je bC 0, znamená to, že je vypnuté.

6. Bolo pridané nastavenie Ground Suppressor (Potlačenie zeme).
Používa sa na elimináciu falošných pozemných signálov v náročných terénoch. Ak chcete získať prístup k nastaveniu, vyberte nastavenie rýchlosti obnovenia ​​a stlačte tlačidlo. Pri navigácii pomocou pravého a ľavého tlačidla uvidíte na pravej strane obrazovky písmená „GS“. Hodnotu GS môžete nastaviť medzi 1-8 pomocou tlačidiel + a –. Keď je GS 0, znamená to, že je vypnutý. Ak to nie je potrebné, odporúča sa ponechať toto nastavenie vo vypnutej polohe.

7. Zvukový signál pre bod zlomu tónu sa zmení v režime 60-Tónov – bol upravený so zvýšenými basmi.

8. Nastavenie Audio Gain bolo aktivované v režime zlatého poľa.

9. Do tlačidiel boli pridané výstražné tóny.
Tlačidlá teraz vydávajú varovný tón v nasledujúcich prípadoch:
a) Na označenie minimálnej a maximálnej úrovne nastavení.
b) Pri pokuse o aktiváciu neaktívneho nastavenia v určitom režime.
Hlasitosť varovných tónov bude fungovať priamo úmerne nastavenej hlasitosti.

10. Teraz sa zobrazí verzia čipu Bluetooth.
Keď sú slúchadlá Bluetooth spárované so zariadením a je vybraté nastavenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo Diskriminácia. Verzia čipu Bluetooth sa zobrazí v časti hodín. Po uvoľnení tlačidla sa znova zobrazia hodiny.

11. Hlasitosť úrovne 1 bola znížená v režimoch PARK, FIELD a BEACH.

12. Zaviedli sa všeobecné zlepšenia.


Systémový softvér V1.09 (2022.07.12)

Vykonané aktualizácie:
1. Boli pridané nastavenia Iron Filter a Stability.
Keď zariadenie pracuje vo viacerých frekvenciách, vyberte nastavenie rýchlosť obnovenia ​​a stlačte tlačidlo.
Na pravej strane sa objavia písmená „IF“ (železný filter).

Nastavenie Iron Filter (IF) sa pohybuje medzi 1-8 a predvolená hodnota je 8. Predvolená hodnota 8 je rovnaká ako v predchádzajúcich verziách (v1.05, v1.07) the Legend bez nastavenia železného filtra.
Nastavenie nižšieho IF zvýši pravdepodobnosť, že železné ciele budú klasifikované ako neželezné ciele a naopak.
Nastavenie stability (st) je jemné doladenie nastavenia IF.
Keď je IF nastavené na 8, nastavenie st bude neaktívne v režimoch Park, Pole a Zlaté pole.
Keď je IF nastavená na akúkoľvek hodnotu pod 8, nastavenie St možno aktivovať stlačením pravého alebo ľavého tlačidla a možno ho upraviť pomocou tlačidiel + a -.
POZNÁMKA: Nastavenie st v plážovom režime je iné ako toto nové nastavenie st!

2. Do režimov PARK a POLE bol pridaný nový multifrekvenčný režim (M3).
Ideálne pre vlhké, mokré a/alebo vodivé pôdy.
Znižuje vplyv vlhkosti v pôde, ktorá môže spôsobiť falošné signály. Tiež oslabuje odozvu cieľov generujúcich 10-11 ID, ako je koks a hliníková fólia.

3. Bola pridaná výška tónu.
Vo výške tónu, keď sa cievka priblíži k cieľu, frekvencia zvuku sa bude meniť úmerne sile signálu. Dá sa vybrať z nastavenia počtu tónov a zobrazuje sa s P.

4. Bolo pridané nastavenie Audio Gain.
Nastavenie Audio Gain zvýši hlasitosť slabých cieľových odoziev.
V režimoch PARK, POLE a PLÁŽ po zvolení hlasitosti stlačte bodové tlačidlo. Na pravej strane sa objavia písmená AG. AG môžete nastaviť pomocou tlačidiel + a – medzi 1-6. Predvolená hodnota je nastavená na 3.
Audio Gain NEZVYŠUJE hĺbku.

5. Bola pridaná funkcia stlmenia zvuku.
Na hlavnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Frekvencia, aby ste stlmili zariadenie.
Na pravej strane sa objavia písmená „AO“ (Audio Off). Stlmenie môžete zapnúť stlačením a podržaním tlačidla Frekvencia.
Aj keď je stlmené, zariadenie sa automaticky prepne späť do režimu zapnutia v ponukách vlastného rozlišovacieho vzoru (zárez-notch), vyváženia zeme a nastavení.

6. Automatický pokles citlivosti vo vlastnom diskriminačnom vzore
Keď vyberiete vlastný vzor diskriminácie (zárez), citlivosť sa automaticky zníži na 5. Ak však používate automatický zárez, možno nebudete chcieť znížiť citlivosť. V takom prípade stlačte raz tlačidlo Ground Balance, aby ste sa vrátili späť na aktuálnu citlivosť. Na pravej strane sa zobrazia písmená „CS“ (aktuálna citlivosť).

7. Súčasné počúvanie zvuku cez reproduktor a slúchadlá Bluetooth
Keď je vybraté nastavenie Bluetooth, ak sú zariadenia Bluetooth HP spárované, stlačte tlačidlo hore a vyberte 2.

8. Návrat späť na výrobné nastavenia
Po výbere používateľského profilu v ponuke nastavení stlačte a podržte tlačidlo, kým sa na obrazovke neobjavia písmená Fd. Fd zmizne po 2 sekundách.

9. Diskriminačný vzor je teraz uložený.
Predvolený diskriminačný vzor pre PARK, POLE a PLÁŽ bol definovaný ako „F (Ferro-off)“ a ako „G (Ground-off)“ v režime zlatého poľa.

10. Indikátor mineralizácie
V ponuke ground balance stlačte diskriminačné tlačidlo, aby ste aktivovali indikátor mineralizácie. Na pravej strane sa objaví písmeno GI (Ground Indicator). Keď znova stlačíte diskriminačné tlačidlo, vráti sa späť na Ferro Check a zobrazí sa FC.

Mineralizácia pôdy sa vzťahuje na prirodzene sa vyskytujúce minerály v zemi, ktoré ovplyvňujú výkon detektora kovov. Existujú dva hlavné typy podzemnej mineralizácie: železné častice a soľ, ako sú pláže so slanou vodou. To spôsobí, že sa zem stane vodivou. Oba produkujú falošné signály, ktoré maskujú ciele.
Ľavá strana mineralizačného stĺpca ukazuje mineralizáciu železných častíc a pravá strana ukazuje mineralizáciu v dôsledku soli. Pravá strana funguje iba v multifrekvenčných režimoch!

11. Zvolené nastavenie v ponuke nastavení bude teraz blikať, aby sa zvýšila prehľadnosť.
12. Predvolená úroveň prahovej frekvencie (threshold) v režimoch Park, Pole a Pláž bola zmenená na 10.
13. Parametre prahu boli aktualizované v režimoch Park, Pole a Pláž.
14. Zvuk počas vyvažovania zeme bol aktualizovaný.
15. Boli aktualizované parametre vyváženia zeme a presného určenia. Pri automatickom vyvážení zeme, ak je odozva zeme príliš slabá alebo ak je v mieste, kde sa pokúšate vyvážiť zem, kov, detektor teraz automaticky zníži hodnotu vyváženia zeme na 0.
16. Stabilita ID bola vylepšená pre zmenu hodnôt vyváženia zeme.


Systémový softvér V1.07 (2022.04.14)

Vykonané aktualizácie:
1. Plážový režim Multi-W a Pinpoint (presné zameranie) v tomto režime boli vylepšené a aktualizované.
2. Boli aktualizované kritériá párovania slúchadiel Bluetooth. Zariadenie teraz vyhľadá slúchadlá, s ktorými bolo pôvodne spárované, a pokúsi sa k nim pripojiť. Toto zabráni zariadeniu pripojiť sa k iným zariadeniam Bluetooth, keď je nastavenie Bluetooth zapnuté. Ak chcete spárovať zariadenie s inými slúchadlami Bluetooth (inými ako tými, s ktorými bolo pôvodne spárované), musíte ich vymazať z pamäte, ako je vysvetlené v príručke.
3. Hodnota citlivosti sa teraz zobrazí aj v časti Target ID.
4. Hodnota zemnej fázy vypočítaná prostredníctvom automatického vyváženia zeme, ako aj sledovania sa teraz uloží.
5. Frekvencie Multi-1, Multi-2, Multi-D, Multi-W budú teraz uložené. Zariadenie sa spustí s naposledy použitou frekvenciou.
6. Predvolený počet tónov pre režimy Park a Pláž sa zmenil na 2.
7. Predvolená úroveň hlasitosti železitého tónu bola aktualizovaná pre každý režim.
8. Ikony ponuky vyváženia zeme a tóny boli aktualizované.
9. Úrovne batérie boli aktualizované, aby boli lineárnejšie.
10. Chyby boli opravené.


Systémový softvér V1.05 (2022.03.16)

Vykonané aktualizácie:
1. Funkcia Pinpoint bola vylepšená.
2. Parametre M 1 Multi Frequency boli aktualizované.
3. Zvukové upozornenie na dokončenie automatického posunu frekvencie (zrušenie šumu) bolo rozšírené.
4. Predvolená hodnota zlomu tónu z výroby bola zmenená z 11 na 10 v režime Park.
5. Diskriminačný vzor Ferrous Off bol aktualizovaný tak, aby odmietal ID medzi 1-10 v režimoch Park & ​​Pole.
6. V zlatom režime bola zvýšená prahová úroveň zvuku.
7. Bola aktualizovaná zvuková odozva počas zemného vyváženia v zlatom režime.
8. Úrovne podsvietenia boli prekonfigurované.
9. Chyby boli opravené.

Návod na aktualizáciu detektora kovov NOKTA The LEGEND pre operačný systém WINDOWS.

Návod na aktualizáciu detektora kovov NOKTA The LEGEND pre operačný systém macOS.

Nákupný košík0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe